top of page

פוליאוריאה כמערכת הגנה מפני קורזיה

ושוב הודות לשילוב תכונותיה הפיזקאליות של הפוליאוריאה נחשב לקפיצת דרך טכנולוגית גם בהקשר להגנה מפני קורוזיה. פרויקטים גם בארץ וגם בעולם הוכיחו כי פוליאוריאה מקנה הגנה קורוזיבית מעולה כולל מניעת זחילת קורוזיה מתחת לציפוים גם במקרים של פגיעות מכניות.

בסרטונים הבאים תמצאו מספר עבודות לדוגמה שענפ השתמשה בפוליאוריאה כמערכת להגנה מפני קורוזיה.

bottom of page